MADRUGADORES

No curso 2022-23, a Anpa voltará a ofrecer o servizo de madrugadores como ata o de agora a aquelas familias que necesiten conciliar a sua vida laboral e familiar. Esperamos poder volver á normalidade eliminando xa as restricións impostas durante o periodo da pandemia.

CONDICIÓNS DO SERVIZO MADRUGADORES

  1. É IMPRESCINDIBLE FACERSE SOCIO/A DA ANPA para acceder a este servizo e ter pagado o seguro (8 €/curso) , condición de obrigado cumprimento en tódolos casos (como facerme socio) .
  2. É posible acceder ó servizo de maneira esporádica, pero tamén nese caso é esencial ter pagado o seguro no momento no que se quere acceder o servizo e ser socio da ANPA.
  3. Este servizo dará comenzo dende o primeiro día de clases.
  4. De 8:00 a 9:00 o alumnado pode chegar cando queira.
  5. O prezo do servizo será 25€/mes sen almorzo e 41 €/mes con almorzo. Os usuarios esporádicos pagarán 2€/día sen almorzo e 3€/día con almorzo, que serán aboados en efectivo no momento.
  6. O prezo do servizo mensual será igual todos os meses independentemente do número de días lectivos.
  7. As cuotas mensuais serán cargadas (no número de conta indicado polo solicitante) na primeira quincena do mes seguinte.
  8. No caso de ir dous irmáns, o segundo irmán pagará o 50% do importe.
  9. Os pagos mensuais serán domiciliados no número de conta indicado. Os prezos poderían sufrir modificacións se non se alcanzase o quorum mínimo do servizo.
  10. Deberase comunicar por escrito a baixa no servizo cun mínimo de 15 días e indicando a data efectiva.

TODAS AS CONDICIONS ARRIBA INDICADAS PODERÁN SUFRIR MODIFICACIÓNS CÓ OBXECTIVO DE MANTER O SERVIZO DURANTE ESTE CURSO