EXTRAESCOLARES

Dende a Anpa Humberto Juanes organizamos gran variedade de Actividades Extraescolares para todas as idades. Todas elas, excepto Natación, realízanse nas instalacións do colexio, en horario único de 16:00 a 17:30. A continuación detallámosvos todas as actividades dispoñibles durante este curso:

Caledario extraescolares 19-20

 


NORMAS DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 1. É Imprescindible facerse socio/a da ANPA para participar en calquera das actividades extraescolares. (¿cómo faceme socio?)
 2. O programa de actividades é provisional e dependerá de que se cubran os mínimos de participantes por actividade.
 3. As actividades comenzarán o primeiro día de outubro e rematarán o derradeiro día de maio, respetando os festivos da escola.
 4. Poderán darse de alta nas actividades extraescolares durante todo o curso sempre e cando teñan prazas dispoñibles.
 5. Poden participar nenos e nenas non escolarizados no centro sempre e cando paguen a CUOTA DE SOCIO e o SEGURO da ANPA (8€/año).
 6. O alumnado poderá probar as actividades nunha única sesión.
 7. Cada extraescolar terá unha ficha propia a cubrir no comezo da actividade.
 8. O prezo de cada actividade confirmarase no comezo do curso. Estarán entre 15€ e 20€ por actividade e mes.
 9. As actividades deben ser abonadas na primeira semana de cada mes da forma que esixa cada monitor/a.
 10. A ANPA non adiantará cartos en ningún caso.
 11. O feito de non abonar puntualmente a cuota da actividade, suspende automáticamente a continuidade do alumno ata que a situación sexa regularizada.
 12. As baixas deberán ser comunicadas á ANPA a través do formulario existente para eses casos cun mínimo de 15 días. En caso contrario cobrarase o periodo completo (descargar ficha baixa)
 13. A ANPA resérvase o dereito a suspender unha actividade se así o considera oportuno, avisando con tempo dabondo e comprometéndose a que os cartos sexan devoltos se así fose necesario.

 


DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES

 

BADMINTON

Un deporte de raqueta que ten múltiples beneficios para os nosos nenos. Para empezar
tanto a raqueta de bádminton como o volante ou pluma que se utiliza son moito máis lixeiros que unha raqueta ou unha pelota de tenis, polo que o impacto non afecta o
desenvolvemento das articulacións dos nenos. Con este deporte desenvólvese a agudeza
visual, a axilidade, a rapidez de reflexos, a orientación, a percepción do espazo e a
gravidade e tamén o equilibrio e a coordinación. É un deporte dinámico e divertido e con el traballarase tanto o tronco como as extremidades. Ademais é un deporte moi fácil de
aprender e de practicar. o prezo por 1 hora e media semanal será de 15 euros/mes pero se ademais desta actividade fai algunha outra das organizadas pola mesma empresa o prezo varía.

Idade mínima: 5 anos

Cuota: 15€/mes


XOGANDO CO INGLÉS

O enfoque principal da actividade é conseguir que @s nen@s saiban desenvolverse falando en inglés, así como a aprendizaxe de vocabulario e pronunciación. Todas as clases serán lúdicas a través de xogos en grupo.

Idade mínima: Todas as idades

Cuota: 20€/mes


NATACIÓN

Trátase de abordar este deporte dende unha perspectiva lúdica. O ensino da natación está sendo moi demandada nos últimos anos xa que é un dos deportes máis completos que existen, as súas vantaxes e beneficios son recoñecidos por pediatras e expertos. O coñecemento do neno do medio acuático proporciónalle un seguro de vida para evitar que poidan afogarse na auga. Ademais adquiren moitos beneficios como a coordinación e o equilibrio, exercitan todas as partes do corpo, mellora a súa resistencia e proporcionan un mellor desenrolo físico, psicolóxico e incluso social.

Idade mínima: 5 anos

Cuota: 46€/cuatrimestre


MÚSICA

A escola de música de Sabarís ofrece esta actividade para os luns, de 16:00 a 17:30, en dous grupos diferenciados por idades:

 • Infantil: a través de ritmos, xogos e cancións preténdese agudizar o onvido, aportar estabilidade emocional, coordinación, adquirir habilidades lingüísticas… A base músical para todo elo será o piano. Pretende ser unha actividade divertida e amena para potenciar o amor pola música.
 • Primaria: coa intención de crear unha orquestra póñense á disposición do alumnado diferentes instrumentos de corda (violín, viola e violochelo) para que durante o primeriro mes cada quen escolla o que mais lle guste e a partir dese momento traballar soamente aín deles. A primeira clase será de entrada libre para nen@s e familia, para que poidan ver a dinámica da clase e aclarar posibles dúbidas.

Idade mínima: 3 anos

Cuota: 20€/mes


SURF

Actividade proposta para o alumnado de primaria, de 16:00 a 18:00 un día á semán (a elexir luns, martes, mércores ou xoves). Os grupos mínimos son de 4 nen@s por día e o material está incluido (táboa, traxe e monitor)

Idade: primaria

Cuota: 35€/mes


MULTIDEPORTE

Trátase da aproximación as actividades deportivas mediante xogos de psicomotricidade, xogos predeportivos adaptados e deportes alternativos. Conceptos básicos para o desenvolvemento de aspectos espaciais, temporais, coordinativos… e capacidades básicas cognitivas, sociais, afectivas e motoras. Fomenta o traballo en equipo, o respeto e as regras a través de tarefas moi lúdicas e contidos moi diversificados para que exploren ó máximo as diferentes alternativas de movemento deportivo.

Idade mínima: 5 anos

Cuota: 15€/mes


COMIC E ILUSTRACIÓN

A finalidade do curso é que o alumno aprenda a desenvolver a súa creatividade e a mellorar o seu debuxo, creando os seus propios mundos en páxinas de cómic, ilustracións, contos, etc. Abarcará desde o deseño de personaxes e fondos ata a elaboración final dun cómic
Cada día a clase constará de dúas partes: unha parte común teórica na que se propoñerán novos coñecementos e exercicios; outra parte práctica na que se fará un
seguimento da evolución das habilidades de cada alumno, corrixindo os seus debuxos en
base ao nivel que este posúa e vaia desenvolvendo.
Materiais que achegará o alumno:
Un caderno con páxinas en branco, grosor mínimo de 90 gr., lapis de debuxo de dobre
punta vermella/azul, lapis normal HB, goma e afilalápiz.

Idade mínima: 6 anos

Cuota: 18€/mes


FÚTBOL

Iniciación os contidos básicos do fútbol sala dende unha perspectiva lúdica. Habilidades básicas, conceptos técnicos e interpretación das capacidades espacio temporais. Fomento deportivo do traballo en equipo e compañeirismo. Desenvólvense unha competición escolar de unha xornada ó mes con carácter educativo.

Idade mínima: 5 anos

Cuota: 15€/mes


TENIS-PADEL

Deportes de raqueta. Trátase da iniciación os contidos básicos destas disciplinas deportivas sempre dende unha perspectiva lúdica que lles permitirá os nenos e nenas desenrolar a coordinación óculo manual, segmentaria e global, entre outras capacidades e habilidades básicas deportivas

Idade mínima: 5 anos

Cuota: 15 €/mes


CIRCO-MALABARES

Trátase dun obradoiro para achegar técnicas circenses os rapaces a un nivel básico, amosándolles novas formas de practicar exercicio. Tamén ensina ós nenos e nenas a relacionarse corporalmente uns cos outros. A través de xogos e dinámicas, ensinase a preparar o corpo para práctica do exercicio, fanse movementos básicos acrobáticos, equilibrios básicos acrobáticos, exercicios de coordinación e descoordinación, disociación de extremidades, lanzamento e recollida de obxectos, diábolo e pao chino, hulahoop, zancos…

Idade mínima: 4 anos

Cuota: 20 €/mes


INTELIXENCIA EMOCIONAL

Ten un alto cociente emocional é polo menos tan importante como ter un bo cociente intelectual. Un estudo tras outro demostra que os nenos con capacidades no campo da intelixencia emocional son máis felices, máis confiados, teñen máis éxito na escola e mellores relacións sociais; e ademais estas capacidades matéñense ao longo da vida axudándolles a ter éxito na súa vida laboral, afectiva e persoal. Só se existe unha boa percepción emocional pódense manexar os cambios no estado de ánimo e xestionar as emocións (saber como acougarse despois experimentar un ataque de ira, por exemplo)

Actividade impartida por PUNTO Y APARTE

As clases desenvolveranse ao longo do curso escolar adaptándose aos calendarios marcados polo centro para o desenvolvemento das actividades extraescolares.

Idade mínima: Todas as idades

Cuota: 18€/mes


BALONCESTO

Iniciación ós contidos básicos desta disciplina deportiva dende unha perspectiva lúdica. Trátanse as habilidades básicas, conceptos técnicos e interpretación das capacidades espacio temporais. Fomentase o traballo en equipo e o compañeirismo. Desenvólvense unha competición escolar de unha xornada ó mes con carácter educativo.

Idade mínima: 5 anos

Cuota: 15 €/mes


LOITA

Trátase da iniciación a loita dende unha perspectiva lúdico deportiva. Esta actividade como disciplina deportiva potencia as habilidades básicas e capacidades cognitivas como o autocontrol, concentración, traballo e esforzo. Por outra banda, contribúe ó fomento de valores de respeto, compañeirismo e solidariedade.

Idade mínima: 5 anos

Cuota: 15 €/mes


FLIC-FLAC

Trátase de ximnasia acrobática, para facer este deporte é preciso forza e axilidade, pódese realizar no chan, nunha barra ou no potro. Nesta actividade lúdica deportiva poténcianse capacidades motoras e cognitivas ademais da flexibilidade, autoconfianza e o esforzo.

Idade mínima: 4 anos

Cuota: 20 €/mes

Observacións: esta actividade está excluida do seguro escolar por ser considerada de maior risco para o alumnado, por conseguinte, e obrigatorio ter pagado o SEGURO da ANPA (8€/año)


STREET DANCE

Trátase da iniciación a diversas variantes que integran o Hip Hop, creando coreografías, traballando técnicas para o desenrolo do free style (estilo libre de cada neno e nena), propiciando a creatividade dun xeito dinámico e con música que lles resultará motivadora. A danza reduce o estres das nenas e nenos, axuda na coordinación, equilibrio, flexibilidade e postura corporal, tamén axuda na integración social e proporciónalles unha maior autoestima.

Idade mínima: 6 anos

Cuota: 18 €/mes


TEATRO

Trátase de iniciar os alumnos no mundo da interpretación (memorización de diálogos, preparación de vestiarios, escenarios…). Este taller pretende que a través da expresión teatral o neno asimile con maior facilidade as nocións espacio e tempo, desenvolva a súa imaxinación, aprenda a escoitarse a si mesmo e a os demais, aumentar a súa sensibilidade e saber valorar o traballo dos outros. O teatro ábrelles as portas á creación, a o conto, á imaxinación e sobre todo á diversión. Os obxectivos principais son potenciar a creatividade, aumentar a espontaneidade, flexibilidade e a autoconfianza, traballar a linguaxe corporal…

Idade: todas as idades

Cuota: 15€/mes