EXTRAESCOLARES

 

Dende a Anpa Humberto Juanes organizamos gran variedade de Actividades Extraescolares para todas as idades. Todas elas, agás Surf, realízanse nas instalacións do colexio, en horario único de 16:00 a 17:30. A continuación detallámosvos todas as actividades dispoñibles durante este curso:

Horario extraescolares 21-22


NORMAS DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 1. É Imprescindible facerse socio/a da ANPA para participar en calquera das actividades extraescolares. (¿cómo facerme socio?)
 2. O programa de actividades é provisional e dependerá de que se cubran os mínimos de participantes por actividade.
 3. As actividades comezarán o primeiro día de outubro e rematarán o derradeiro día de maio, respectando os festivos da escola.
 4. Poderán darse de alta nas actividades extraescolares durante todo o curso sempre e cando haxa prazas dispoñibles.
 5. Este ano non podrán nenos ou nenas non escolarizaos no centro.
 6. O prezo de cada actividade confirmarase no comezo do curso. Estarán entre 15€ e 20€ por actividade e mes (agás Surf).
 7. As actividades deben ser aboadas na primeira semana de cada mes da forma que esixa cada monitor/a.
 8. A ANPA non adiantará cartos en ningún caso.
 9. O feito de non aboar puntualmente a cota da actividade, suspende automaticamente a continuidade do alumno ata que a situación sexa regularizada.
 10. As baixas deberán ser comunicadas á ANPA a través do formulario existente para eses casos cun mínimo de 15 días. En caso contrario cobrarase o período completo (descargar ficha de baixa)
 11. A ANPA resérvase o dereito a suspender unha actividade se así o considera oportuno, avisando con tempo dabondo e comprometéndose a que os cartos sexan devoltos se así fose necesario.

DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES

DEPORTES DE RAQUETA (Tenis, Bádminton e Padel)

Iniciación a través de tarefas de carácter técnico
individual e acción de xogos por parellas. As sesións desenvólvense a través de xogos para a mellora das
habilidades básicas específicas do pádel, tenis e bádminton (Golpeos, pases, recepcións, saques…) e a
comprensión das normas esenciais.

Ratio dos grupos: máximo de 12 alumnos por profesor.
As actividades realizaranse no espazo exterior na medida do posible.

EMPRESA: Recreactiva S.L

Idade: Primaria

Cota: 15€/mes (unha actividade deportiva), 30€/mes (dúas actividades deportivas), 40€/mes (tres actividades deportivas) e 45 €/mes (catro actividades deportivas)

Son consideradas actividades deportivas: deportes de raqueta, multideporte, pre-deporte e iniciación ao atletismo.

 


XOGANDO CO INGLÉS

En Active Projects, desenvolvemos Programas de Aprendizaxe do INGLÉS a través de actividades lúdicas, motivadoras para o alumnado utilizando diferentes ferramentas coma a gamificación, o uso das
novas tecnoloxías adaptadas (iPads, iPhone, aplicacións, vídeo, etc), creación de entornas naturais de comunicación, a xestión visual nas actividades,… para que o alumno mellore sobre todo, a
comprensión auditiva (que entendan) e a expresión oral (que falen) dun xeito natural, adaptado e guiado.
Para lograr este obxectivo, as nosas actividades baséanse nos estándares internacionais de Cambridge, adaptadas a cada nivel. Esta adaptación e creación de material é propia de Active Projects o que nos permite, utilizar cancións, películas de debuxos animados, xogos, etc, non as
actividades aburridas de gramática “corta – pega” de toda a vida. Levamos o aprendizaxe o “mundo” dos alumnos.
É fundamental resaltar, que nesta “nova normalidade” pomos en marcha este proceso de aprendizaxe, nun entorno de seguridade coas medidas concretas de protección e prevención, tanto individuais como
de grupo, fronte o contaxio do COVID-19. Para isto está a disposición o noso “Plan de adaptación en actividades de educación non regrada á la situación COVID-19” así coma a súa Guía explicativa.

EMPRESA: Active Projects

Idade mínima: Todas as idades

Cota: 20€/mes      


MÚSICA

A escola de música de Sabarís ofrece esta actividade para os luns, de 16:00 a 17:00, en dous grupos diferenciados por idades:

 • Infantil: a través de ritmos, xogos e cancións preténdese agudizar o ouvido, aportar estabilidade emocional, coordinación, adquirir habilidades lingüísticas… A base musical para todo elo será o piano. Pretende ser unha actividade divertida e amena para potenciar o amor pola música.
 • Primaria: violín, viola, violoncelo, bajo.

EMPRESA: Escola de música de Sabarís

Idade mínima: 3 anos

Cota: 20€/mes


SURF

Actividade impartida por DACSS Formación

O centro de educación e deportivo Dacss naceu coa idea de dar unha educación integral ó alumno, tanto deportivo coma no intelectual. Tamén fomentamos outros valores como o respecto ó medio, a socialización, a confraternidade e o xogo limpo.

As clases estarán compostas dunha duración de 1.30h con traslado a parte, ida e volta do centro de educación ás instalacións de Dacss (con 15′ de recollida e 15′ de regreso).

A metodoloxía dunha sesión consistirá en:

 • 5 min parte de explicación de conceptos técnicos
 • 10 min quentamento
 • 5 min explicación de exercicios prácticos
 • 45 min de sesión no medio
 • 10 min de volta a calma

Material contido para a práctica de surf, traxe de surf, táboa softboard, cinto e cera. Os alumnos traerán traxe de baño axustado, sandalias, xabón, crema solar e toalla.

En Dacss lévase o control individualizado do alumno, os grupos serán de 4 a 6 nenos dependendo da idade e o nivel.

Divídense en grados, segundo os niveis de iniciación, intermedio o avanzados.

Idade: primaria

Cotas: 45€ pago mensual

IMPORTANTE: É necesario facer un único pago de 10€, en concepto de seguro, que se aboará a empresa que presta a actividade. A actividade vai dende outubro a xuño (incluído) e haberá a opción de recuperar, os fins de semana, todas as clases perdidas por coincidir con festivos. Transporte opcional 5€.


MULTIDEPORTE

Trátase da aproximación as actividades deportivas mediante xogos de psicomotricidade, xogos predeportivos adaptados e deportes alternativos. Conceptos básicos para o desenvolvemento de aspectos espaciais, temporais, coordinativos… e capacidades básicas cognitivas, sociais, afectivas e motoras. Fomenta o traballo en equipo, o respecto e as regras a través de tarefas moi lúdicas e contidos moi diversificados para que exploren ó máximo as diferentes alternativas de movemento deportivo.

Ratio dos grupos de 12 alumnos por profesor.
As actividades realizaranse no espazo exterior na medida do posible.

EMPRESA: Recreactiva SL

Idade: Primaria

Cota: 15€/mes (unha actividade deportiva), 30€/mes (dúas actividades deportivas), 40€/mes (tres actividades deportivas) e 45 €/mes (catro actividades deportivas)

Son consideradas actividades deportivas: deportes de raqueta, multideporte, pre-deporte e iniciación ao atletismo.

 


COMIC E ILUSTRACIÓN

A finalidade do curso é que o alumno aprenda a desenvolver a súa creatividade e a mellorar o seu debuxo, creando os seus propios mundos en páxinas de cómic, ilustracións, contos, etc. Abarcará desde o deseño de personaxes e fondos ata a elaboración final dun cómic
Cada día a clase constará de dúas partes: unha parte común teórica na que se propoñerán novos coñecementos e exercicios; outra parte práctica na que se fará un seguimento da evolución das habilidades de cada alumno, corrixindo os seus debuxos en base ao nivel que este posúa e vaia desenvolvendo.
Materiais que achegará o alumno:
Un caderno con páxinas en branco, grosor mínimo de 90 gr., lapis de debuxo de dobre
punta vermella/azul, lapis normal HB, goma e afialapis.

PROFESORA: Coral Martínez

Idade mínima: 3º primaria

Cota: 18€/mes


 

CIRCO-MALABARES

Trátase dun obradoiro para achegar técnicas circenses os rapaces a un nivel básico, amosándolles novas formas de practicar exercicio. Tamén ensina ós nenos e nenas a relacionarse corporalmente uns cos outros. A través de xogos e dinámicas, ensinase a preparar o corpo para práctica do exercicio, fanse movementos básicos acrobáticos, equilibrios básicos acrobáticos, exercicios de coordinación e descoordinación, disociación de extremidades, lanzamento e recollida de obxectos, diábolo e pao chino, hulahoop, zancos…

EMPRESA: Compañía ASACOCIRCO

Idade: infantil e primaria

Cota: 20 €/mes


INTELIXENCIA EMOCIONAL

Ter un alto cociente emocional é polo menos tan importante como ter un bo cociente intelectual. Un estudo tras outro demostra que os nenos con capacidades no campo da intelixencia emocional son máis felices, máis confiados, teñen máis éxito na escola e mellores relacións sociais; e ademais estas capacidades mantéñense ao longo da vida axudándolles a ter éxito na súa vida laboral, afectiva e persoal. Só se existe unha boa percepción emocional pódense manexar os cambios no estado de ánimo e xestionar as emocións (saber como acougarse despois experimentar un ataque de ira, por exemplo)

As clases desenvolveranse ao longo do curso escolar adaptándose aos calendarios marcados polo centro para o desenvolvemento das actividades extraescolares.

EMPRESA: Punto y aparte

Idade mínima: Primaria

Cota: 18€/mes

 


INICIACIÓN AO ATLETISMO

Iniciación ao atletismo a través de xogos pre deportivos e tarefas para a
adquisición das destrezas básicas e coñecementos reguladores das diferentes disciplinas do Atletismo:
carreiras de velocidade, carreiras de longa distancia, saltos e lanzamentos.

Ratio dos grupos de 12 alumnos por profesor.
As actividades realizaranse no espazo exterior na medida do posible.

EMPRESA: Recreactiva

Idade: Primaria

Cota: 15€/mes (unHa actividade deportiva), 30€/mes (dúas actividades deportivas), 40€/mes (tres actividades deportivas) e 45 €/mes (catro actividades deportivas)

Son consideradas actividades deportivas: deportes de raqueta, multideporte, pre-deporte e iniciación ao atletismo.

 

 


FLIC-FLAC

Trátase de ximnasia acrobática, para facer este deporte é preciso forza e axilidade, pódese realizar no chan, nunha barra ou no potro. Nesta actividade lúdica deportiva poténcianse capacidades motoras e cognitivas ademais da flexibilidade, autoconfianza e o esforzo.

Idade mínima: primaria

Cota: 20 €/mes

Observacións: esta actividade está excluída do seguro escolar por ser considerada de maior risco para o alumnado, por conseguinte, é obrigatorio ter pagado o SEGURO da ANPA (8€/ano)


STREET DANCE

Actividade onde se adquieren coñocementos sobre diferentes técnicas de baile urbano como hip-hop, brake dance…

Idade mínima: primaria

Cota: 18€/mes